به عنوان بخشی از تز دکترا من حلگر اینترفوم را توسعه دادم تا انتقال جرم ناشی از جوشش و میعان را لحاظ کند. اسم این حلگر جدید phaseChangeHeatFoam است و همکنون در git قابل دسترس هست. برای دانلود و استفاده از این حلگر فرامین زیر را وارد کنید. این حلگر منطبق با OpenFOAM_2.2.0 نوشته شده است.

git clone https://github.com/NimaSam/phaseChangeHeatFoam/
cd phaseChangeHeatFoam/Application/
chmod +x All*
./Allwmake

فایل فشرده حلگر را از اینجا دانلود کنید.

برخی از توانمندیهای این حلگر در مثالهای زیر نشان داده شده است. برای دستیابی به جزییات بیشتر به مقالات منتشرشده مراجعه کنید.

مساله استفان

این مساله یک بعدی به اعتبارسنجی ترم های انتقال جرم در معادله ی انتقال فصل مشترک و معادله ی انرژی می پردازد.

 

فیلم میعان بر روی صفحه ی تخت افقی

مساله یک بعدی مشابه مساله استفان است. با این تفاوت که اثر نیروی گرانش در معادلات وارد می شود. مقایسه حل عددی حلگر با دو روش انتقال جرم Lee و Tanasawa با حل تحلیلی نشان داده شده است.

جوشش فیلمی

 

این یک مساله دوبعدی است که برای انتقال حرارت دیواره روابط تجربی برای مقایسه با حل عددی  وجود دارد.

 

فیلم میعان بر روی صفحه ی قائم

با کمی ساده سازی برای حالت آرام جریان میعان روی صفحه ی قائم حل تحلیلی وجود دارد. حل تحلیلی با نتایج عددی حلگر مقایسه شده است.

 

مراجع

About Author:

5 thoughts on “phaseChangeHeatFoam

 1. i am using ubuntu 16.04
  i installed openfoam 2.2.0
  i compiled your phasechangeheatfoamsolver
  i tried runing stefan problem to match validation
  it doesn’t run because your solver requires swak4Foam
  but i am unable to install swak4Foam,
  can you please mention your swak4Foam version and ubuntu version you used, i want to use same setup as yours so that i can run your solver without any problems

  1. The solver compiles and works on OpenFOAM220, but if you want to run test cases you may need swak4Foam. i downloaded the swak4Foam from this page:
   http://openfoamwiki.net/index.php/Contrib/swak4Foam

   i guess (not sure) it is from following link:
   http://sourceforge.net/p/openfoam-extend/svn/HEAD/tarball?path=/trunk/Breeder_2.0/libraries/swak4Foam

   However i used to work with Ubuntu12.04LTS.

   but in general, you dont need swak4Foam for stefan problem and you can set up the test case just with setField, download from below link:
   https://nimasamkhaniani.ir/wp-content/uploads/2017/12/stefanProblem.zip

Comments are closed.