نسخه اولیه ی کتاب اپنفوم حدود ۵ سال پیش (۱۳۹۰) نوشته شد. این کتاب بر اساس اپنفوم ۱.۶ به نگارش در آمد. هدف کتاب کوتاه کردن زمان یادگیری اپن فوم بود. این نسخه حاوی ۵ فصل و شامل مثالها و هندسه های ساده بود تا بخش های مختلفی از ابزارها و حلگرها و برنامه نویسی اپن فوم را پوشش دهد.

سه سال بعد نسخه ی دوم کتاب اپنفوم منتشر شد. این نسخه شامل ۱۰ فصل بود. این نسخه با کمک دوستانم منتشر شد. آموزش این نسخه براساس اپنفوم ۲۲۰ بود و مثالهای بیشتر و پیچیده تر CFD را درکنار مثالهای ساده ی نسخه ی قبلی ارائه می داد. این نسخه آموزش هایی در مورد سطح آزاد ؛ توربوماشین و احتراق را دربرداشت.

دو نسخه ی اول مورد توجه ی خوانندگان  قرار گرفت و من نظرات مثبت بسیاری از کاربران  برای این کتاب دریافت کردم. بنابراین نسخه ی سوم کتاب براساس اپنفوم ۳ عرضه شده است.  در نسخه ی جدید علاوه بر فصول قبلی دو فصل زیر نیز افزوده شده است.

  1. جریان باد در اطراف مجتمع های ساختمانی
  2. شبیه سازی اویلری-لاگرانژی در سیکلون

Numerical Simulation of Heat transfer and Fluid Flow using OpenFOAM

About Author:

1 thought on “ویرایش جدید کتاب اپنفوم

Comments are closed.