هنگامی که سوخت در موتور اسپری می شود، شکست اولیه و ثانویه جت اتفاق می افتد و قطرات کوچک تشکیل می شود. عملکرد اسپری سوخت در موتور بستگی به اندازه این قطرات دارد.

شبیه سازی شکست تک قطره با استفاده از interFoam

در اینجا مکانیسم شکست تک قطره زمانی که هوا از آن عبور می کند نشان داده می شود. شبیه سازی با interFoam در شبکه متقارن محوری دو بعدی انجام شده است که آن در ناحیه ی نزدیک قطره ریزتر شده است.
شکل شبکه و شکل اولیه قطره در زیر نمایش داده شده است.

axisymmetric (wedge type) grid with local refinement is created with OpenFOAM utilities

شبکه ی گوه ای شکل همراه با پالایش محلی با ابزارهای اپنفوم ایجاد می شود. به منظور ایجاد شبکه فوق، از ابزارهای زیر استفاده می شود:

  • blockMesh
  • topoSet
  • refineHexMesh
  • extrudeMesh

شکل اولیه قطره در دامنه محاسباتی با ابزار setField ایجاد می شود. سرعت جریان هوا در حدود ماخ 0.1 است.

About Author: