در اپنفوم برای حل جریان و انتقال حرارت در چند ناحیه با خواص فیزیکی مختلف دو حلگر زیر وجود دارد:

  • chtMultiRegionFoam
  • chtMultiRegionSimpleFoam

در اپنفوم زمانی که در اسم حلگری کلید واژه ی simple استفاده شده است به این معناست که این حلگر از الکوریتم simple برای حل کوپل فشار و سرعت استفاده می کند و همچنین این حلگر به حل پایای جریان می پردازد.

در این بخش دو تا از شبیه سازیهایی انتقال حرارت چندگانه  را که با این حلگرها انجام داده ام آورده شده است.

  • شبیه سازی انتقال حرارت گذرا بین دو لوله ی هم مرکز

 

 

  • شبیه سازی جریان هوا و انتقال حرارت از روی موانع داغ براساس مرجع [1]
velocity and temperature contour for air flow over obstacles, simulation is done with chtMultiRegionSimpleFoam

 

مرجع

  1. Young, T.J. and Vafai, K., 1998. Convective flow and heat transfer in a channel containing multiple heated obstacles. International Journal of Heat and Mass Transfer, 41(21), pp.3279-3298.

About Author: