من با سازمان ها و گروه های مختلفی برای آموزش اپن فوم همکاری می کنم. یکی از این سازمان ها انجمن هیدرولیک ایران است. کارگاه آموزشی اپن فوم در این انجمن در سه سطح (یک کارگاه مقدماتی و دو کارگاه تکمیلی) برگزار می شود.

کارگاه مقدماتی اپنفوم


کارگاه مقدماتی ۸ ساعت است و شامل سرفصل های زیر است:

 • مقدمه ای بر لینوکس و نصب اپن فوم
 • آموزش فرامین پرکاربرد در ترمینال لینوکس
 • مقدمه ای بر معماری اپن فوم
 • معرفی ساختار حل مساله در اپن فوم و حل یکی از مثالهای نمونه اپن فوم و آموزش کار با ابزار پاراویو
 • حل چند مساله جدید

کارگاه تکمیلی اپنفوم


دوره تکمیلی ۱۶ ساعت است و از دو کارگاه ۸ ساعته تشکیل شده است. دوره تکمیلی اول شامل:

 • آشنایی با شرایط مرزی در اپن فوم و نوشتن شرط مرزی جدید با ابزار groovyBC از بسته swak4Foam
 • آموزش شبیه سازی جریان مغشوش (مدلهای RANS,DES و LES)
 • آموزش شبیه جریان در محیط متخلخل
 • آموزش شبیه سازی جریان دوفازی

علاوه بر اینها کاربران در این کارگاه یاد می گیرند تا چطور شبکه را از نرم افزارهای دیگر به اپن فوم وارد کنند و همچنین با حل موازی و نیز ایجاد zone با ابزار topoSet آشنا می شوند.

و سرانجام در کارگاه تکمیلی دوم موارد زیر ارائه می شود.

 • جریان سطح آزاد
 • ایجاد هندسه با snappyHexMesh
 • شبکه دینامیک
 • برنامه نویسی در اپن فوم

این پست برای آگهی از آخرین برنامه های پیش رو بروزرسانی می شود. برای ثبت نام اینجا رو کلیک کنید.

openfoam training at IHA

About Author: