شبیه سازی تهویه مطبوع

شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی به پیش بینی عملکرد سیستم های تهویه مطبوع کمک می کند. در این پست مطالعه مرجع [1] با حلگر buoyantBoussinesqSimpleFoam در نرم افزار OpenFOAM تکرار کرده ام.

برای این مساله شبکه با ابزار snappyHexMesh ایجاد شده است. شبکه پایه با blockMesh ایجاد شده و فایلهای هندسه با فرمت STL از نرم افزار کد کتیا وارد شده است. شماتیکی از مساله در شکل زیر نشان داده شده است.

schematic of room for ventilation analysis

شبکه نهایی در شکلهای زیر دیده می شود.

The generated grid with snappyHexMesh for ventilation in a room
The generated grid with snappyHexMesh for ventilation in a room
The generated grid with snappyHexMesh for ventilation in a room

در این شبیه سازی مدل توربولانسی RNGkEpsilon انتخاب شده است. همچنین اثر لایه مرزی با استفاده از توابع دیواره لحاظ شده است. مقدار وای پلاس در این شبیه سازی کوچکتر از ۵ است. برای اعمال شرط مرزی شار ثابت بر روی برخی از دیوارها از ابزار groovyBC استفاده شده است. نتیجه شبیه سازی در شکل زیر نشان داده شده است.

velocity contour, simulation is done with buoyantBoussinesqSimpleFoam

مرجع:

1- Kobayashi, N. and Chen, Q., 2003. Floor-supply displacement ventilation in a small office. Indoor and Built Environment, 12(4), pp.281-291.