اپن فوم حلگرهای متنوعی برای شبیه سازی انتقال حرارت دارد. این حلگرها عبارتند از:

  • buoyantBoussinesqPimpleFoam, buoyantBoussinesqSimpleFoam
  • buoyantPimpleFoam, buoyantSimpleFoam
  • chtMultiRegionFoam, chtMultiRegionSimpleFoam

واژه cht بیانگر conjugate heat transfer (انتقال حرارت چندگانه) است. این دسته از حلگرها برای فیزیک چندگانه بکار میرود. برای مثال در مبدلهای حرارتی؛ جایی که هر دوفاز جامد و سیال در بخش سرد و گرم حضور دارند. اما این حلگرها تنها برای جریان تک فاز نوشته شده اند و حلگری برای انتقال حرارت چندفازی سیال به جامد در اپن فوم موجود نیست.

به منظور شبیه سازی انتقال حرارت در برخورد قطره به سطح جامد؛ حلگری بر مبنای دو حلگر interFoam و chtMultiRegionFoam نوشته شده است.  این حلگر فصل مشترک بین دوفاز رو از طریق روش  حجم سیال (VoF) پیگیری می کند و انتقال حرارت از سطح جامد همچون حلگر chtiMultiRegionFoam عمل می کند. اسم این حلگر جدید را chtInterHeatFoam گذاشته ام.

انیمیشن زیر؛ نحوه عملکرد حلگر chtInterHeatFoam را نشان میدهد.

 

About Author:

3 thoughts on “انتقال حرارت در برخورد قطره به دیواره

Comments are closed.