مقایسه الگوهای عددی در اپن فوم

در این پست به بررسی الگوهای عددی در گسسته سازی ترم جابجایی (convection) پرداخته شده است. برای این مطالعه مساله با شرایط زیر از کتاب مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی [1]  در نظر گرفته شده است.

Continue reading “مقایسه الگوهای عددی در اپن فوم”