انتقال حرارت در برخورد قطره به دیواره

اپن فوم حلگرهای متنوعی برای شبیه سازی انتقال حرارت دارد. این حلگرها عبارتند از:

  • buoyantBoussinesqPimpleFoam, buoyantBoussinesqSimpleFoam
  • buoyantPimpleFoam, buoyantSimpleFoam
  • chtMultiRegionFoam, chtMultiRegionSimpleFoam

Continue reading “انتقال حرارت در برخورد قطره به دیواره”

شبیه سازی جریان ویسکوالاستیک در اطراف استوانه نوسانی

در این شبیه سازی پدیده ی vortex shedding اطراف استوانه ی ثابت و نوسانی برای سیال ویسکوالاستیک مدلسازی شد. برای این مدلسازی نیاز شد تا کتابخانه ی شبکه ی دینامیکی (dynamic mesh) به حلگر پایه یعنی viscoelasticFluidFoam از foam-ext3 اضافه شود.

Continue reading “شبیه سازی جریان ویسکوالاستیک در اطراف استوانه نوسانی”