پیاده سازی تابع دیواره دیفیوژن توربولانسی در اپن فوم

در اپن فوم برای دیفیوژن توربولانسی دو مدل:

  • allphatWallFunction
  • alphatJayatillekeWallFunction

وجود دارد.

در این مطالعه دو مدل جدید دیفیوژن توربولانسی به اپن فوم افزوده شده است. این دو مدل برخلاف دو مدل فوق برای هرسه ناحیه ی لایه مرزی معتبر است. این دو مدل عبارتند از:

  • تابع دو لایه ای Han-Reitz
  • تابع ترکیبی Han-Reitz

برای اطلاعات بیشتر به مرجع [1] مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این مدلها در اپن فوم گام های زیر برداشته شده است:

  • کپی فایلهای پوشه alphatWallFunction و تغییر آن به alphatHybridWallFunction
    افزودن پوشه Make حاوی فایلهای files و options
  • پیاده سازی کد برحسب Tplus و yPlus
  • محاسبه دیفیوژن موثر براساس Tplus با کد زیر:
scalar A = rhow[faceI]*uTau*y[faceI]*Tc[faceI]*log(Tc[faceI]/Tw[faceI])/(Tw[faceI]-Tc[faceI]);
alphaEff =A/Tplus;
  • کامپایل کد با فرمان wmake libso

مرجع:

1. Šarić, S., Basara, B. and Žunič, Z., 2017. Advanced near-wall modeling for engine heat transfer. International Journal of Heat and Fluid Flow, 63, pp.205-211.