محاسبه نوسلت در طول لوله

در شبیه سازی های انتقال حرارت معمولا عدد بی بعد نوسلت گزارش می شود. عدد نوسلت در داخل لوله بصورت  زیر تعریف می شود.

{\frac {hL}{k}}={\frac {{\left.{\frac {\partial \left({{T}_{s}}-T\right)}{\partial y}}\right|}_{y=0}}{\frac {\left({{T}_{s}}-{{T}_{\infty }}\right)}{L}}}

که Tinf در جریان داخل لوله همان دمای میانگین هر مقطع در راستای لوله است و Ts دمای روی مرز است. برای محاسبه نوسلت در طول لوله برحسب دمای بالک دوراهکار وجود دارد.

۱- استفاده از swak4Foam برای محاسبه نوسلت

در نرم افزار اپن فوم امکان محاسبه ی دمای میانگین در یک یا چند سطح مقطع با استفاده از ابزار swak4Foam بصورت زیر امکان پذیر است.

 x1_Tb
   {
  	type swakExpression;
  	valueType surface;
  	surfaceName x1;	
  	surface {
    	type plane;
		planeType	pointAndNormal;
		pointAndNormalDict {
    		basePoint    (0 0 1);
    		normalVector  (0 0 1);
    		interpolate false;
			}
  	}
  	verbose true;
  	expression "sum(U.z*Sf().z*T)/sum(U.z*Sf().z)";
  	accumulations (
    	min
	    // max
  	);
  	outputControlMode   timeStep;//outputTime;//
  	outputInterval     1;
  	writeStartTime    no;
  }

با داشتن دمای میانگین  دمای نوسلت براحتی قابل محاسبه است.

۲- کدنویسی برای محاسبه نوسلت

اما محاسبه ی دمای میانگین در طول لوله با این ابزار امکان پذیر نیست. بنابراین برای محاسبه ی نوسلت در طول لوله کد پس پردازشی نوشته شده است که این کد ابتدا با دسته بندی سلولهایی که در یک سطح مقطع قرار میگیرند دمای میانگین (دمای بالک) در هر مقطع را محاسبه می کند و سپس با استفاده از فرمول فوق نوسلت بدست می آید. این کد براساس OpenFOAM220 نوشته شده است. اما با تغییرات جزیی بر روی سایر ورژنها نیز قابل استفاده است.

در شکل زیر خروجی این کد برای محاسبه ی نوسلت در لوله با شار حرارتی متغیر نشان داده شده است.

Nusselt Contour
Figure1: Nusselt Number along pipe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *